Informace o nás

Základní škola Volenice je umístěna v klidném prostředí na kraji obce Volenice. V roce 2014 prošla budova školy celkovou rekonstrukcí. Škola poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu “Škola pro život“. V současné době navštěvuje školu kolem 130 žáků. Vzdělávají se zde nejen místní děti, ale přicházejí k nám i žáci z okolních obcí. Škola svou velikostí a naplněností tříd vytváří ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému z žáků. Naší prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem.

Snažíme se vytvořit žákům podnětné a kvalitní studijní prostředí, proto stále zdokonalujeme a modernizujeme vybavenost školy (interaktivní tabule, televize, školní lavice). Žáci využívají nově otevřenou počítačovou učebnu i školní knihovnu.  Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží a olympiád. Velkým úspěchem pro školu bylo 4. místo Klárky Jedličkové v celostátním kole 45. ročníku Dějepisné olympiády v roce 2016. Máme zájem také na tom, aby se naši žáci rozvíjeli i v oblasti sportu. K tomu využíváme prostornou tělocvičnu školy, víceúčelový sportovní komplex a zrekonstruované fotbalové hřiště. Žáci se díky tomu úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Jsme škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací a pobytové zájezdy do zahraničí (Velká Británie - Řím, Itálie - Vieste, Itálie - Řím). Pořádáme lyžařské a plavecké výcviky i pobytové kurzy (PROUD – Envicentrum Horažďovice). Na naší škole probíhají projektové dny (např. každoroční Mladý záchranář). Jsme také zapojeni do celorepublikových projektů – Recyklohraní, Ovoce do škol a Mléko do škol. Několik let po sobě obsazujeme přední příčky ve sběru papíru. Po vyučování mají všichni žáci možnost navštěvovat školní družinu. Z volnočasových aktivit nabízíme při školní družině řadu zájmových útvarů. Žáci mohou navštěvovat kroužek – sportovní (fotbal, aerobik), keramický, výtvarný, hudební, anglický, zdravotnický a dále vaření, náboženství. Ve škole je zajištěna i odborná logopedie a nápravné čtení. Žáci se stravují ve školní jídelně, kde je zajištěno chutné a zdravé stravování. Škola si zakládá na velmi dobré a dlouholeté spolupráci s obcí Volenice, která je zřizovatelem a zároveň zajišťuje optimální provoz. Škola se ráda podílí na životě v obci (Vítání občánků, Den matek, Transport smrti, Vánoční koncert a mnoho dalších akcích). Součástí školy je i mateřská škola. Zde se počet dětí pohybuje kolem padesáti (s ohledem na ponížení stavu v případě přijetí dvouletých dětí). Mateřská škola zajišťuje pestrý vzdělávací program, kterým chce děti dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života. I děti z mateřské školky si mají nyní kde hrát. V září 2017 pro ně bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.