Distanční výuka v MŠ

Distanční výuka v MŠ

DISTANČNÍ VÝUKA V MŠ

 

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

 

Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění Covid – 19. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

 

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou.

 

Omlouvání dětí

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte má zákonný zástupce povinnost požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte, v žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, důvod uvolnění.

 

Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.

Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.

Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku (pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na  zábavné i výukové aktivity s dětmi, básničky, stříhání, malování...). Učitelky zpracují projekt vycházející z TVP- týdenní činnosti.

Pokud rodiče nemají email a další možnosti elektronické komunikace, mohou využít

osobního předání ve školce po dohodě s třídní učitelkou.

 

Možné formy distanční výuky

Elektronicky – email

Osobně, telefonicky- zákonný zástupce si vyzvedne úkoly ve školce.

 

Materiály vyzvedávané a předávané

- úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům učitelky zpracují elektronicky, vytisknou, rozkopírují, rozešlou emailem nebo předají rodičům osobně ve školce.

- učitelky připraví úkoly z několika oblastí

- rodiče předají vypracované pracovní listy se jménem dítěte v určený den na konci týdne učitelce, nebo zašlou zpět emailem

- učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu rodičům ( při předání v dalším týdnu).

 

........................

 

Doporučujeme navštívit např. tyto weby:

edu.ceskatelevize.cz - rozcestník, ze kterého se dostanete k velkému množství výukových materiálů

decko.ceskatelevize.cz - zajímavosti a hry pro menší i větší děti

skolakov.eu – procvičování učiva zábavnou formou

detsky-web.cz – omalovánky, pohádky, audio pohádky

 

Cvičí celá rodina – videa s návody na cvičení

Logopedie online – logopedická poradna v Praze se skvělou logopedkou Mgr. Míšou Nesvadbovou